Publications

Radnički štrajkovi u Srbiji od 1990. do 2015. godine

  • Description

Osnovni cilj rada je sociološko objašnjenje najvažnijih uzroka, povoda i posledica štrajkova u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Reč je o teorijsko-empirijskom istraživanju osobenosti društvenih prilika u kojima su se javljali štrajkovi, karakteristikama njihovih najvažnijih učesnika (zanimanja, granske, slojne i klasne pripadnosti), oblicima i načinima organizovanja, toku, efikasnosti i posledicama kako za štrajkače, tako i za širu društvenu sredinu.