Publications

Put do sloma

Smrt Saveza komunista Jugoslavije

  • Description
  • About Author

Savez komunista Jugoslavije (SKJ) bio je dominantna politička snaga u socijalističkoj Jugoslaviji. Raspao se nakon 14. izvanrednog kongre- sa SKJ, koji je održan u Beogradu od 20. do 22. siječnja 1990. Lokalni ogranci SKJ, ustrojeni na razini federativnih republika, ubrzo su zatim preimenovani u socijaldemokratske i socijalističke partije ili pokrete obnove, koji su usvojili nove programe. Ipak, bez obzira na važnost koju je imao kao trenutak formalnog raspada SKJ, 14. izvanredni kongres bio je samo predstava koja je potvrdila i okončala prethodni razvoj događaja.

Lev Centrih (1979.), dr. sc., povjesničar je i sociolog iz Ljubljane. Radi kao istraživač na Institutu za radničke studije u Ljubljani, a također je član uredništva izdavačke kuće Sophia i časopisa Borec iz Ljubljane.