Publications

Prostorno-političke i memorijalne infrastrukture SFRJ

Dva eseja

  • Description
  • About Author

Uporednom analizom načina funkcionisanja samoupravnog sistema lokalne vlasti u socijalističkoj Jugoslaviji, s jedne strane, i novoformiranog modela teritorijalno-administrativne uprave u postjugoslovenskim zemljama, s druge strane, nastoje se analizirati endogene promene u organizaciono-upravljačkoj strukturi sistema lokalne samouprave u formalo-pravnoj, ekonomskoj i političkoj dimenziji funkcionisanja sistema.

Milan Rakita je diplomirao na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio je polaznik Centra za ženske studije i istraživanje roda, Alternativne akademske obrazovne mreže i Škole za istoriju i teoriju slika Centra za savremenu umetnost u Beogradu.