Publications

Nacionalizmi jashtë/Në kontekst(it)

  • Description

Në periudhë të ndjenjave të zmadhuara nacionaliste në Maqedoni, kur politika dhe institucionet bëhen shërbëtor të nacionalizmit, paraqitet një nevojë për ndryshim të paradigmës. Nacionalizmi si ideologji me pyetjet dhe zgjidhjet e problemeve, imponohet si ideologji dominante në një hap të theksuar me neoliberalizmin. Me imperativin se pyetjet kombëtare janë më të rëndësishmet, paradigma nacionalistike i kontaminon të gjitha lëmitë të tjera të sferës politike, me që krijon monopol mbi jetën politike, me atë, edhe mbi interpretimet e problemeve me natyrë ekonomike, kulturore dhe politike. Ashtu si ç’do nacionalizëm, edhe ky në Maqedoni, përsëri i hap pyetjet të mbyllura historike, duke u dhënë përgjigje me një menyrë të re të vlerave nacionalistike.