Publications

Gjendja e klasës punëtore në shqipëri

  • Description

„Ndaj synimi kryesor i këtij punimi ka qenë dhënia zë punëtorëve të cilët, përmes intervistave të strukturuara sipas kërkesave të kritikës së ideologjisë, kanë artikuluar problemet kryesore në vendin e punës dhe rreth mënyrës së jetesës: marrëdhëniet pushtetore me pronarin1, me mjetet e prodhimit dhe bashkëpunëtorët, rreziku në punë, tjetërsimi, e më tej, mjaftueshmëria e pagës, jeta dhe botëkuptimi shoqëror etj.“