Publications

3k: kapital, klasa, kritika br. 6/2020

br. 6/ 2020

  • Description

3k: kapital, klasa, kritike
god. 6, br. 6, 2020.

Financijska kriza 2007/2008., veliki migracijski val 2015., Brexit – to su imena bitnih kriznih cezura koja su obilježile povijest Europske unije zadnjih 15-ak godina. Zajedničko im je da su, na različite načine, aktualizirali probleme unutarnjeg strukturnog rascjepa na centar i periferiju, nacionalizma, socijalnog šovinizma i ksenofobije. Europska unija ujedno je bastion sa sve više militariziranim granicama u kojima zemljama regije pripada uloga graničara. Koliko god taj fenomen bio medijski sveprisutan, u regionalnim javnim debatama – uključujući i lijeve – nije teško ustanoviti određenu deficitarnost teorijskog instrumentarija za analizu i kritičku integraciju tih fenomena.

Temat ovog broja posvećen je analizi europske migracijske politike iz specifične marksističke perspektive koju autori – Sonja Buckel, Fabian Georgi, John Kannankulam, Jens Wissel – nazivaju historijsko-materijalističkom analizom politike (HMAP). Temelji se na njihovoj specifičnoj sintezi različitih struja materijalističke teorije države. Tekstovi donose analizu odnosa između pet konkurentskih „projekata hegemonije“ koji su se borili oko modela europske integracije: neoliberalni, konzervativni, dva socijalna i jedan lijevo-liberalni. Na polju migracijske politike, konflikti između tih projekata su se kondenzirali u hegemonijski politički projekt „upravljanja migracijom“. Taj projekt, koji su nosili i gurali zahtjevi korporacija, određenih frakcija kapitala i neoliberalni „stručnjaci“ ciljao je na to da stvori politički povoljne uvjete za pojačanu i fleksibilniju imigraciju radnika u Europsku uniju i unutar nje. U jezgri projekta upravljanja migracijom, kojim dominira strategija neoliberalnog projekta hegemonije, leži utilitarna strategija koja cilja na regrutaciju kvalificirane radne snage, ali i na eksploataciju ilegaliziranih radnika. Neoliberalni projekt hegemonije je hegemonijski status postigao taktičkom integracijom određenih zahtjeva drugih projekata hegemonije oko migracijske politike. Među njima su ključni represivna kontrola granica, zaštita stvarnih izbjeglica i nacionalno-socijalnih privilegija.

*

Sadržaj:

Europska migracijska politika
Uvod
Sonja Buckel, Fabian Georgi, John Kannankulam, Jens Wissel: Europski granični režim u krizi: teorija, metode i analize kritičkih istraživanja Europe
Sonja Buckel: Winter is coming: ponovna izgradnja europskog graničnog režima nakon „Ljeta migracije“

Jugoslavensko samoupravljanje i Kapital
Uvod
Mislav Žitko: „Socijalistička robna proizvodnja“ i recepcija Kapitala u Jugoslaviji

Recenzije
Marko Kostanić: David McNally, Blood and Money: War, Slavery, Finance, and Empire
Nikola Vukobratović: Ishay Landa, Fašizam i mase: pobuna protiv posljednjih ljudi 1848.–1945.
Krešimir Zovak: Timothy Snyder, Krvava prostranstva – Europa između Hitlera i Staljina
Vesna Vuković: Lilijana Burcar, Restauracija kapitalizma: repatrijarhalizacija društva
Mirela Dakić: Goran Pavlić, Glembajevi: dvojno čitanje