Publications

На прицел

Oбщественото водоснабдяване

  • Description

Изданието представя резултатите от изследване, проведено през 2015 г. в сътрудничество между Нови леви перспективи и Солидарна България. В настоящия доклад авторите правят преглед на националните стратегии в областта на ВиК услугите в България. Поставен е акцент върху прогнозираното увеличение на цената за водоснабдяване. Описани са и някои алтернативни варианти за развитие на сектора. Прегледът повдига въпроси за причините за неотклонното следване на препоръките на Световната банка, за отделените 7 млн. лв. за консултантските услуги на Банката и участието в съставянето на стратегията на още няколко звена на СБ, чиято неприкрита цел е увеличаване на дела на приватизираните активи и концесионирани дейности в световен мащаб.