Publications

Задруги за 21 век

Алтернативен модел за економска демократија и развој во Македонија

  • Description

Кооперативите или задругите во практика и теорија во независна Република Македонија се среќаваат многу ретко. Во редовите што следат, преку историски и географски широко распослан преглед на постоечките практики ќе се покаже дека задругите сѐ позачестено се јавуваат како некој вид одговор на сѐ почестите и подлабоки кризи на современиот капитализам.